Regulamin Corsa Club

Regulamin Forum Opel Corsa Fan Club www.corsaclub.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu funkcjonującej pod nazwa www.corsaclub.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy PPHU NOLACK jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Warunkiem korzystania z serwisu www.corsaclub.pl jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu
Forum Opel Corsa Fan Club- Corsa Club,z serwisem www.corsaclub.pl dalej zwany OCFC powstał, aby zrzeszać posiadaczy oraz miłośników Opla Corsy oraz innych modeli Opla

I. Informacje ogólne
1.Właścicielem serwisu www.corsaclub.pl i forum jest PPHU NOLACK ul.Modlińska 33 05-110 Jabłonna
Serwis www.corsaclub.pl i forum są w pełni bezpłatne z wyłączeniem poszczególnych części
składowych forum działu Giełda
2.Prawa autorskie
Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.corsaclub.pl są zastrzeżone. Serwis www.corsaclub.pl oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Użytkownik ma prawo do korzystania z forum www.corsaclub.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie, reprodukowanie w celach komercyjnych jest niedozwolone.

W rozumieniu warunków korzystania z witryny nazwa „OPEL” obejmuje General Motors Company oraz firmy z nią powiązane : www.gm.com www.opel.pl
3
.Ochrona i przetwarzanie danych
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).
Wszelkie dane osobowe przesłane do OCFC , są uznane za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych. OCFC nie ponosi żadnej szkody w przypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter OCFC), wiadomości od OCFC oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
OCFC zastrzega sobie prawo do:
a.przesyłania na adres Skrzynki Pocztowej Użytkownika treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od OCFC, jak i innych podmiotów,
b.załączania do listów elektronicznych Użytkowników treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od OCFC, jak i innych podmiotów.
OCFC dopełni starań, aby treści informacyjne i reklamowe były przesyłane i załączane bez ingerencji w treści listów elektronicznych, które wysyłają i otrzymują Użytkownicy. Jeżeli treści informacyjne i reklamowe będą znajdowały się na tej samej stronie co list, który wysyłają lub otrzymują Użytkownicy, OCFC dopełni starań, aby były one wyraźnie oddzielone od treści pochodzących od autora listu.
Przypominamy, że bezpłatny serwis www.corsaclub.pl funkcjonuje dzięki reklamodawcom. Mając to na względzie, brak zgody Użytkownika na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych, w tym informacji handlowych, uprawnia OCFC do natychmiastowego Zablokowania Konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług do korzystania z serwisu www.corsaclub.pl a w konsekwencji również innych bezpłatnych usług świadczonych na rzecz tego Użytkownika, dla których świadczenia wymagane jest posiadanie i korzystanie z konta Użytkownika .
W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez OCFC, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu

4.Terenem działania OCFC jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Swoje zadania i cele realizuje w oparciu o pracę społeczną ogółu członków.

6.OCFC realizuje swoje cele przez:
– reprezentowanie interesów OCFC w swojej społeczności lokalnej,
– kontakty i integrację z klubami motoryzacyjnymi
– organizowanie i uczestnictwo w imprezach motoryzacyjnych,
– organizowanie, co najmniej raz w roku zlotu klubowego,
– organizowanie spotów regionalnych,
– organizowanie imprez regionalnych i o zasięgu krajowym promujących OCFC,
– rozwijanie i zacieśnianie współpracy ze sklepami, hurtowniami i warsztatami samochodowymi, w celu wynegocjowania rabatów dla klubowiczów OCFC,
– promowanie OCFC w mediach,
– czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez klubowiczów
– podejmowanie innych czynności związanych z realizacją celów OCFC.

II. Klubowicze OCFC – ich prawa i obowiązki.

1. Przyjęcie na Klubowicza OCFC.
a) Członkostwo w OCFC jest dobrowolne,
b)Warunkiem przyjęcia do klubu jest:
– posiadanie Opla Corsy
– zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu OCFC,
– obecność na co najmniej 2 spotach lub na Ogólnopolskim Zlocie
– pozytywna opinia Moderatora Grupy Regionalnej
-Uczestniczyć w życiu klubu i forum od minimum 3 miesięcy.
– ukończone 18 lat i ważne prawo jazdy
c)Klubowicze pełnią powierzone im przez Zarząd funkcje np.: moderatorzy forum, webmasterzy itp. związane z działalnością OCFC,

2. Wygaśnięcie statusu klubowicza:
a)Ustala się następujące tryby odejścia z OCFC:
– dobrowolnie (na wniosek członka złożony za pomocą e-maila do Zarządu OCFC),
– decyzją członków klubu podjętą w wyniku głosowania na wniosek Zarządu OCFC w przypadku
rażącego naruszenia regulaminu OCFC, przepisów prawa, norm etycznych,
b) Usunięcie z OCFC poddane zostanie głosowaniu.
c) Ustanie członkostwa w OCFC jest tożsame z utratą prawa głosu w sprawach klubowych, oraz pozbawia możliwości korzystania innych przywilejów klubowych,
e) Od decyzji o usunięciu z OCFC przysługuje odwołanie od Zarządu w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych.

3. Klubowicz OCFC ma prawo:
a) Korzystać ze wszelkich zasobów klubu (serwis WWW, forum itp),
b) Wybierać i być wybranym do wszystkich władz OCFC,
c) Wysuwać wnioski do władz OCFC,
d) Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez OCFC na zasadach określonych niniejszy regulamin,
e) Korzystać ze zniżek i rabatów dla klubowiczy,
f) Uczestniczyć w zgromadzeniach członków OCFC,
g) do 10% zniżki przy zakupie w sklepie OCFC mieszczącym się pod adresem www.corsaclub.pl/sklep
h) dwukrotnie dłuższego prawa do dostępu działu giełda za te sama kwotę co forumowicz
i) Dostęp do materiałów technicznych (np: manuale – zrób to sam)

III Przyjaciela Klubu powinien spełniać następujące warunki:
1. osoba która kiedyś była klubowiczem ale w związku ze miana samochodu już nie spełnia statusu klubowicza
2. Uczestniczyć w życiu forum.
3. Pojawia się w miarę możliwości na zlotach/spotach organizowanych przez Bossów Regionalnych.
4. Godnie będzie reprezentował
5. do 10% zniżki przy zakupie w sklepie OCFC mieszczącym się pod adresem www.corsaclub.pl/sklep
6. dwukrotnie krótszego prawa do dostępu działu giełda za te sama kwotę co forumowicz
7. może być wybrany do wszystkich władz OCFC,
IV Forumowicz
Każda osoba dobrowolnie rejestrująca się w Serwisie www.corsaclub.pl

III Zarząd OCFC.

1.Władzami OCFC jest Zarząd OCFC

2.Zarząd składa się z 6 osób

4.O składzie 4 osób Zarządu Klubu decyduje głosowanie klubowiczów OCFC. 2 osoby Zarządu Klubu są przedstawicielem nominowanym przez PPHU Nolack z pełnomocnictwem reprezentowania OCFC na zewnątrz

5.Kadencja zarządu trwa 24 miesięcy od daty powołania, nie krócej jednak niż 3 miesiące dla nowych, dobieranych członków zarządu.

6.Zarząd OCFC odpowiada za swoją działalność przed wszystkimi Klubowiczami OCFC.
7.Zarząd przygotowuje raz w roku sprawozdanie z działalności klubu, który jest prezentowany podczas Ogólnopolskiego Zlotu OCFC
.
8.Obowiązki Zarządu:
– pomoc i nadzór w organizacji zlotów klubowych,
– aktualizacja strony klubowej i forum,
– dbanie o ich ogólny porządek,
– promowanie klubu.

9. Członkowie Zarządu są administratorami i/lub moderatorami forum OCFC.
10. Ważne dla OCFC decyzje zapadają po przeprowadzeniu głosowania na forum klubowym.
12. Głosowania mają charakter jawny, decyduje większość głosów, czas trwania min. 72h.
13. Członkowie zarządu spełniają określone funkcje:
– reprezentowanie OCFC na zewnątrz,
– kierowanie całością działalności OCFC,
– zwoływanie i przewodniczenie zebraniom klubowym, także wirtualnym na forum lub SB,
– realizacja postanowień Zarządu,
– koordynacja współpracy Zarządu,
– nadzór nad działalnością OCFC,
– współpraca z innymi klubami,
– zatwierdzanie i sporządzanie materiałów do druku w wydawnictwach motoryzacyjnych,
– gromadzenie i opracowanie materiałów do wykorzystania w celach związanych z działalnością OCFC,
– promowanie OCFC w środkach masowego przekazu,
– podjęcie działań mających na celu rekrutację nowych członków,
– organizacja spotkań klubowych,
– przyjmowanie ankiet od nowych klubowiczów,
14. Do kompetencji Zarządu OCFC należy:
– opracowanie planu działalności OCFC,
– wykonywanie obowiązków niewymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych postanowieniach i regulaminie OCFC.
IV.Ogólne zasady na forum

a). Ten sam post może być umieszczony tylko w jednym dziale.
b). Posty zdublowane będą łączone lub kasowane.
c). Posty tematycznie niezwiązane z działem będą przenoszone do odpowiedniego działu, zamykane lub usuwane.
d). Posty niezgodne z warunkami rejestracji będą usuwane.
e). Prywatne „wojny” między użytkownikami są niedozwolone.
f). Wszelkie uwagi dotyczące formy, treści, interpunkcji, gramatyki i ortografii załatwia się na PW (prywatna wiadomość), a nie publicznie.
g). Miejscem na umieszczanie informacji o użytkowniku, adresów WWW i danych kontaktowych jest profil użytkownika bądź jego sygnatura. Dane te mają służyć możliwości nawiązania kontaktu i zaprezentowania się. Samowolna reklama jest zakazana.
h). Nazwa użytkownika (nick) nie może być wulgaryzmem, reklamą lub adresem WWW.
i). Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego aktywnego konta.
j). Sztuczne nabijanie postów będzie zwalczane.
k). Do dodawania uzupełniających informacji do już napisanego przez siebie postu służy edycja (opcja „Edytuj”).
l). Jedynym działem, w którym można umieszczać posty nie związane z tematyką forum, jest dział „STREFA WOLNA „. Posty odbiegające od tematu forum będą tam przenoszone.
j). Posty obrażające innych użytkowników będą usuwane .
k). Posty nie na temat lub będące powtórzeniem już istniejących wątków zostaną przeniesione na dział „SZROT”
l) Pisanie w sposób obraźliwy dla marki OPEL będzie skutkować ostrzeżenie . W skrajnych przypadkach zbanowaniem

2. Administratorzy i moderatorzy

a). Moderator ma prawo wedle własnego uznania poprawiać błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne bez powiadamiania autora postu.
b). Moderator ma prawo zamknąć temat, usunąć post lub wątek, lub dodać coś do już napisanego postu, jeśli te łamią zasady regulaminu – pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia i wytłumaczenia podjętej akcji.
c). Administrator ma prawo usunąć fragment postu, post, wątek, a nawet konto użytkownika lub ingerować w inny sposób, jeśli nastąpiło złamanie zasad regulaminu.
d). Administrator ma prawo zmienić regulamin.
e). Decyzje Administratora są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
f). Użytkownikowi , który nie zgadza się z decyzją moderatora przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji do Administratora.

Użytkownicy nieaktywni lub mało aktywni będą usuwani z forum z możliwością ponownej rejestracji. Ma to na celu ograniczenie wielkości bazy danych forum. Reguły kasowania mało aktywnych użytkowników:

a). użytkownicy bez postów z wyjątkiem zarejestrowanych przez ostatnie 60 dni
b). nigdy nie zalogowani z wyjątkiem zarejestrowanych przez ostatnie 30 dni
c). użytkowników bez aktywacji z wyjątkiem zarejestrowanych przez ostatnie 60 dni
d). Którzy nie odwiedzili forum przez ostatnie 60 dni, z wyjątkiem użytkowników zarejestrowanych przez ostatnie 180 dni
e). Którzy piszą mniej niż 1 post na 14 dni, z wyjątkiem użytkowników zarejestrowanych przez ostatnie 60 dni
e). Którzy nie napisali żadnego postu i nie logowali się przez ostatnie 60 dni, z wyjątkiem użytkowników zarejestrowanych przez ostatnie 180 dni

3. Dział Giełda
Dostęp do działu giełda do for sprzedam,kupie,corsa na części,jarmark jest odpłatny
Klubowicz wnosi opłatę w wysokości 12 pln na rok kalendarzowy
Forumowicz i Przyjaciel Klubu wnoszą opłatę w wysokości 24 pln za rok kalendarzowy
Dane do przelewu w dziale giełda regulamin
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w ciągu 24 godzin zostanie odblokowany dostęp do działu giełda

a). Temat, w którym znajdzie się informacja czy chcesz sprzedać, kupić, zamienić przedmiot wówczas piszemy

[S] – dla sprzedam
[K] – dla kupię
[Z] – dla zmienię

b). Cenę przedmiotu, możliwe podanie ceny z adnotacją do negocjacji. Cena musi być określona kwotowo.

c). Kontakt: mail, telefon, nr komunikatora:) oraz link do zdjęcia lub miniaturka zdjęcia

d).Rozmowy nie dotyczące ogłoszeń będą karane ostrzeżeniami.

e). Po sfinalizowaniu transakcji zmieniamy na

[N] – dla nieaktualne

f). Nie podajemy linków do aukcji, ogłoszeń, od tego jest oddzielny temat
g). W przypadku niespełnienia powyższych wymagań , moderator ma prawo usunąć taki wątek do działu SZROT.

5. Krótkie zasady umieszczania pytań w dziale DZIAŁ TECHNICZNY :

a). Nie panikuj! To jest najważniejsza rzecz nim weźmiesz się za cokolwiek.
b). Kup sobie solone orzeszki. Rozwiązując jakiekolwiek problemy jesteś narażony na utratę białek i soli.
c). O piwie nic nie powiem, bo trzeba mieć 18 lat, ale może się przydać, coby przyjąć swoją niemoc na miękko.
d). Przejrzyj to forum, tu są sami sekciarze, którzy będą próbowali Ciebie nawrócić. Ba! zmuszą Ciebie do przeczytania Regulaminu i zasad, które są poniżej:

– Przed napisaniem jakiegokolwiek tematu poszukaj, czy nie ma już informacji na ten temat. Kłania się forumowa szukajka.

– Nazwa tematu musi być czytelna i zrozumiała, np.:
Gdzie znajdę EGR ?? lub Problem z wtyczka kodowa w silniku C12NZ. Corsa B.

– W jednym temacie, pytamy o jeden konkretny temat. Nie zadajemy 1000 różnych pytań w jednym poście.
Pamiętaj umieść temat we właściwym dziale inaczej zostanie skasowany a Ty dostaniesz ostrzeżenie

Opis Twego problemu technicznego poprzedź oznaczeniami:
[CA]- dla Corsa A
[CB] dla Corsa B-
[CC] dla Corsa C-
[CD] dla Corsa D-
Pomoże to w szybszej i dokładniejszej pomocy.-
– Po wyjaśnieniu problemu, miłym wyrazem podziękowania, będzie wciśnięcie małego znaczka Pomógł w poście osoby, która dała ci rozwiązanie Twojego problemu

– Tematy jak np.:POMOCY !!!! Auto się zepsuło lub Pomocy!!!! Nie działa!!!!
prawdopodobnie zostaną zignorowane lub polecą do Hyde Parku Taki tekst odrzuca, a nie zachęca by Tobie pomóc.

– W treści posta musi być dokładny opis problemu. Najlepiej zadaj sobie pytania:
co się dzieje?
co zrobiłem?
Jaki mam silnik ? – może warto uzupełnić profil ???

– Nie zalewaj forumowiczów tekstami, że cierpisz, bo to nikogo nie obchodzi. Ważny jest Twój problem i rozwiązanie go.

– Pisz po polsku! Przeczytaj post po napisaniu go dwa (lub więcej) razy. Jeżeli go rozumiesz, to wklej, jeżeli nie, to go popraw.

V Reklama na forum
Wszelkie formy samowolnej reklamy są zakazane. Reklama na forum może być publikowana tylko przez system do tego celu przeznaczony. Wszelka reklama w postach, PW, czacie jest surowo zakazana. Jeśli jesteś zainteresowany/a reklamą należy skontaktować się z firmą Administratorem Forum pod adresem admin@corsaclub.pl która jest właścicielem serwisu