Samoczynne instalacje gaśnicze zamontowane w strefie pożarowej stanowią element zmniejszający zagrożenie

Ze względów bezpieczeństwa osób pracujących w gaszonych przestrzeniach, gaz gaśniczy wpływa przez dysze gaśnicze do chronionych obszarów dopiero po uprzednio zdefiniowanym czasie zwłoki. Instalacje instalowane są w miejscach, gdzie obiekt wymaga szybkiego, lokalnego ugaszenie przy użyciu małej ilości wody. Samoczynne instalacje gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html zamontowane w strefie pożarowej stanowią element zmniejszający zagrożenie. Instalacje ppoż dostarczamy głównie dla obiektów przemysłowych, w których występują trudne warunki pracy (wysokie zapylenie, wysoka wilgotność, zmienna temperatura, strefy zagrożenia wybuchem. Specjalizujemy się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych do ochrony obiektów, w których zastosowanie innych środków gaśniczych niż gazowe jest niewskazane lub nieefektywne. Takie instalacje dają jednak pewne możliwości opanowania pożaru. W niektórych przypadkach preferowane są instalacje gaśnicze wielostrefowe, dysponujące wspólnym zapasem środka gaśniczego. Wśród nich można wyróżnić: instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, mgła wodna. Instalacje gaśnicze gazowe to skuteczne urządzenia przeciwpożarowe, których działanie polega na samoczynnym wykryciu powstałego pożaru. Cecha ta powoduje, że instalacje pianowe znajdują coraz szersze zastosowanie przy ochronie magazynów materiałów niebezpiecznych i innych stref zagrożonych wybuchem. Instalacje mogą być budowane jako niezależne systemy lub elementy istniejących lub nowobudowanych systemów tryskaczowych bądź zraszaczowych. Urządzenia gaśnicze gazowe, mają tę zaletę, że środek gaśniczy nie powoduje uszkodzenia przedmiotów. Instalacje zraszaczowe są w szczególności stosowane w obszarach, w których należy liczyć się z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru. Wszędzie tam, gdzie ważne jest, aby jak najszybciej ugasić rozprzestrzeniający się ogień zakładane są instalacje gaśnicze. Instalacje gaszenia iskier można podzielić na dwie części: wykrywanie iskier oraz gaszenie lub separacja iskier. Instalowane przez nas urządzenia gaśnicze służą do zabezpieczania zarówno całej kubatury pomieszczeń jak również poszczególnych elementów ich wyposażenia. Instalacje tryskaczowe są powszechnie stosowane od ponad 130 lat i do dnia dzisiejszego uchodzą za na jedno z najskuteczniejszych rozwiązań do wczesnego zwalczania pożarów. W wielu przypadkach instalacje gaszenia iskier mogą gasić iskry podczas trwającej produkcji bez powodowania jakichkolwiek przerw w produkcji. Stałe urządzenia gaśnicze z zastosowaniem czystych środków gaśniczych są bezpieczne dla ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych, instalacje zraszaczowe uruchamiane są automatycznie lub ręcznie. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem mogą być rozbudowane o systemy wczesnej detekcji dymu oraz o systemy wizualizacji i zarządzania.